Vehicle Technician, Guangzhou Kexuecheng

Full Time
  • Full Time
  • Anywhere

Vehicle Technician, Guangzhou Kexuecheng

广州, Guangdong

Vehicle Service

Visit for Detail  : https://www.tesla.com/careers/search/job/vehicle-technician-guangzhou-kexuecheng-78125